Tu 95MS "Bear"

Tu 95 MS nicknamed "Samara" is leading

Tu 95MS "Bear"